Ajuntament de Pollença

Tarifes - Abonos

Abonaments

 

Els abonaments 1, 3, 10 i 30 inclouen el dret de gaudir dels mateixos espais que els abonats durant 1, 3, 10 i 30 dies respectivament, pels usuaris durant l’any natural.

 

Disposicions generals aplicables a les tarifes d'abonaments.


1. La tarifa jove serà per a persones de 0 a 25 anys (inclosos). El requisit s'haurà de complir al llarg de tot l'any natural, és a dir, l'any en què
es compleixen els 26 no hi és inclòs.


2. L'abonament familiar comprèn la unitat familiar formada per una parella de fet, un matrimoni o un adult, inclou fills menors de 18 anys. S'acreditarà mitjançant el llibre de família, el certificat de parella de fet i el DNI dels adults. Es permet l'acreditació mitjançant qualsevol altra documentació on s'acrediti la unitat familiar. Aquest abonament atorga el dret a l'ús de les instal·lacions, (descrit en el punt 3 de les disposicions generals). Pel que fa a l'activitat de les estades d'estiu i estades en altres períodes es podrà accedir a la tarifa d'abonat exclusivament en el cas d'abonament anual. Els requisits s'han de complir al llarg de tot l'any natural.


3. L'abonament individual comprèn l'adult major d'edat (18 anys o més) i menors amb autorització prèvia del pare/mare o tutor/a legal. Aquest abonament atorga el dret a utilitzar determinades activitats programades en la mesura que hi hagi disponibilitat, a més d'accedir al descompte en tarifes d'aquesta ordenança que tinguin la condició d'abonat a més del dret a l'ús de les instal·lacions (descrit en el punt 3 de les disposicions generals). Pel que fa a l'activitat de les estades d'estiu i estades en altres períodes es podrà accedir al descompte, en el cas d'abonament individual anual, exclusivament i en les limitacions descrites a l'article 3, punt 1 i 2 anteriors. Els requisits s'han de complir al llarg de l'any natural.


4. Els abonats tindran dret a un descompte d'un 50% sobre el preu/hora en el lloguer de pistes de tennis i esquaix (totes les pistes). El descompte serà individual si es compleix la condició d'abonat, no sobre el total del preu de lloguer de la pista.


5. L'accés per a tècnics i esportistes de clubs federats estarà vinculat a una reserva d'ús d'espai de la temporada i prèvia autorització temporal de l'Àrea d'Esports, d'acord amb el punt 4 de les disposicions sobre altres quotes.


6. La duració de l'abonament, tant individual com familiar, podrà ser anual, semestral (sis mesos consecutius), trimestral (tres mesos consecutius) i mensual (mes natural). Tots els terminis descrits són naturals dins l'any.


7. Descomptes sobre la tarifa d'abonaments del 90% en els següents casos (amb aportació del suport documental adient):

  • Persones amb diversitat funcional, amb una discapacitat igual o superior al 33%, pensionistes per incapacitat total, permanent o absoluta i gran invalidesa i pensionistes per orfandat amb uns ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) *2
  • Famílies monoparentals amb uns ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI)*1,5
  • Famílies nombroses amb ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI*3).
  • Persones majors de 65 anys amb uns ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) *1.5. El requisit de l'edat s'ha de complir al llarg de tot l'any natural. En quan el procediment per a sol·licitar un descompte cal presentar sol·licitud per registre d'entrada que incorporarà l'acreditació adient de la situació pel qual es sol·licita el dret de descompte, una vegada pagat la tarifa sencera corresponent.